Page 10 - Sepiashvili.pmd
P. 10

_ ivan, Sen gaRmerTeb, erTi wuTiTac aRar davrCebi saxlSi, dResve
      gadmoval.
        _ maS, mag Temaze saubari damTavrebulia, axla CemTan modi, mogea-
      lerso, Cemo patarav!
        sveta aRfrTovanebuli darCa ivanis sityvebiT. adgilidan mowyda,

      sawolSi Cauxta da gamalebiT kocna dauwyo.
        axla ki, cota ram ivanze. masze bevri arafris Tqma, ar SeiZleba!
        ivani upatrono bavSvTa saxlSi iyo gazrdili. patara yofila, roca
      am saxlis win dautovebiaT. cota rom wamoizarda, iqidan gamoiqca da
      quCis biWebis wreSi moxvedrila, ramac misi cxovreba radikalurad
      Secvala. is jibis qurdobiT irCenda Tavs. amiT materialuri mdgo-
      mareoba sagrZnoblad gaiumjobesa. amas garda, amxanagebTan erTad

      binebis qurdobaSic monawileobda. esec rom ar eyo, narkotikebis yid-
      va-gayidva daiwyo. es ki, ufro Semosavliani saqme gamodga. qurdoba
      mas aRar sWirdeboda, radganac fuls isedac kargad Soulobda. pres-
      tiJul raionSi kerZo bina daiqirava, `moskviCi~ iyida, riTac sazoga-
      doebis TvalSi Rirseba aimaRla. masze veravin eWvs ver miitanda, Tu
      igi raime cud saqmes sCadioda.
        TviT ivani xom, Zalian warmosadegi axalgazrda gaxldaT: maRali,
      qeraTmiani, mwvane TvalebiT, lamazi cxviriT da dakunTuli mxarbe-
      WiT. aseTi garegnobiT, qaliSvilebSi didi mowonebiT sargeblobda.

      qalebTan urTierTobaSi ki, sakmaod Wkviani gaxldaT, radganac qalebs
      uangarod ar dauaxlovdeboda.
        misTvis sveta erT-erTi saukeTeso varianti aRmoCnda, radganc es
      gogona SeZlebuli ojaxis erTaderTi qaliSvili gaxldaT da mTeli
      qonebis memkvidre iyo. garegnuldac moswonda da sazogadoebaSic
      masTan gamoCeniT amayobda. Tanac sveta masze gacilebiT umcrosi iyo
      da TavdaviwyebiT Seyvarebuli, riTac advilad SeeZlo misi mSobleb-

      is winaaRmdegobis daZleva. ivani darwmunebuli iyo, rom sveta misi
      gulisTvis ojaxs iolad miatovebda.
        _ ivan, dResac gavacdine gakveTilebi, albaT, isev daurekaven Cems
      mSoblebs. _ uTxra Sewuxebulma svetam.
        _ xom giTxari, CemTan gadmodi, me gipatroneb.
        _ maS, dResve SemiZlia SenTan gadmosvla?
        _ ki, Cemo kargo.
                                            9
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15