Page 4 - Sepiashvili.pmd
P. 4

bediswera        qalaq tuafses vagzalze, odesidan momavali matarebeli Camodga
      da xalxmac nel-nela iwyo vagonebidan Camosvla. gareT, maT zamTris
      susxi egebeboda. ianvris TveSi, ruseTSi, marTlac, rom civi zamTari
      icoda da amitomac, vinc ki matareblidan Camodioda sicivisgan
      mokutulni swrafad moZraobdnen. damxvdurebic, sicivisgan ga-

      ToSilebi, mxned idgnen da elodebodnen maT.
        damxvdurTa Soris iyo adre samamulo omis monawile viqtor ivanov-
      iCi, romelsac ar eSinoda sicivisa da idga gamarTuli, amayi, romlis
      mkerdsac uamravi medali amSvenebda. igi mravaljer gadaurCa sikv-
      dils da xSirad misi mosaxvedri tyvia mis gverdiT mdgoms xvdeboda.
        omis damTavrebis Semdeg, misi dabrunebiT ojaxma didad gaixara da
      TiTqmis mTeli kvira aRniSnavda am movlenas.
        didxans ar gauvlia, roca viqtorma gaicno erTi upatrono gogo-
      na, maria. igi metad momxiblavi iyo. mis Txel aRnagobas Savi grZeli

      Tma umSvenebda, hqonda Savi Tvalebi, grZeli wamwamebi da lamazi tu-
      Cebi. saxeze mkrTali feri edo, rac imdroindeli omis gaWirvebis daRi
      iyo. misi mSoblebi germanelebs daexocaT, TviTon ki iman gadaarCina,
      rom im dros saxlSi ar imyofeboda.
        saxlSi dabrunebuls, marias mZime suraTi daxvda. mSoblebi aRar
      hyavda, darCa martodmarto. isini guliT daitira da samuSaos Zebna
      daiwyo. mariam hospitalSi daiwyo muSaoba da omis damTavrebamde

      daWrilebs uvlida.
        1945 wels omis damTavrda. xalxis sixaruls sazRvari ara hqonda,
      yvela erTmaneTs ulocavda, yvelas Tavis saxlebisaken miuwevda guli.
        marias ki, saxlSi aravin ar eloda, sadac marto mogonebebi, nesti
      da mtveri egebeboda.
        daketil saxlSi fanjrebi farTod gaaRo, sufTa haeri Rrmad
      SeisunTqa da binis mowesrigebas Seudga.
                                            3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9