Page 5 - Sepiashvili.pmd
P. 5

didi dro ar iyo gasuli, roca mariam axalgazrda, warmosadegi kaci
      gaicno. maT erTmaneTi moewonaT da erTurTis ojaxur mdgomareo-
      basac gaecnen. mariam uTxra, rom ebraeli iyo.
        viqtorma marias naTqvamSi veraferi naxa iseTi, rac maT urTier-
      Tobas xels SeuSlida.

        erT TveSi maT iqorwines da viqtori sacxovreblad marias ojaxSi
      gadavida.
        erT weliwadSi gogona SeeZinaT, romelsac marias dedis saxeli,
      svetlana daarqves.
        dro gadioda, bavSvi izrdeboda da mSoblebsac meti safiqrali uCn-
      debodaT. ded-mamis darigebas svetlana yurs ar ugdebda. skolaSi
      kargad ar swavlobda da gakveTilebsac acdenda-xolme.

        ToTxmeti wlis rom gaxda sarkis win trials moumata, araferi
      adardebda. misi mizani mxolod lamazad Cacma da gareT seirnoba iyo.
      saxlSi gvian brundeboda da mSoblebis nerviulobas yuradrebas ar
      aqcevda.
        sveta Zalian lamazi qaliSvili dadga. hqonda maRali, lamazi tan-
      fexi, welamde CamoSlili qera Tmebi, cisferi Tvalebi, vardisferi
      loyebi da wiTeli tuCebi, rac mis garSemo myofT uyuradRebod ar
      rCebodaT.
        svetas mxolod masze ufrosi da fuliani Tayvanismcemlebi mos-

      wonda.
        ivani aseTi gaxldaT. is masze aTi wliT ufrosi iyo da fulic ar
      aklda.
        svetlana am ambavs mSoblebs umalavda, man icoda rom isini mis aseT
      saqciels ar moiwonebdnen da amitom, ivans malulad, gakveTilebis
      gacdenis xarjze xvdeboda.
        erT dRes, roca sveta saxlSi dabrunda, viqtor ivanoviCi ganrisx-

      ebuli daxvda. mas gaego, rom misi Svili gakveTilebs sistematurad
      acdenda. man ganucxada, rom masTan seriozuli saubari surda. sveta
      ukve grZnobda, Tu ras etyoda mamamisi. viqtor ivanoviCi aseTi gabra-
      zebuli arasodes unaxavs. mis win TavCaqindruli idga da mamis reaq-
      cias eloda.
        viqtor ivanoviCma dRes Seityo, rom sveta saswavlebelSi ar misu-
      liyo da ainteresebda sad iyo, raki saxlSi ar dabrunda. man gadawyvi-
      4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10