Page 6 - Sepiashvili.pmd
P. 6

ta, rom exlave gaerkvia yvelaferi, ise rom gogona ar daefrTxo da
      ar daetuqsa.
        oTaxSi bolTis cema daiwyo. Semdeg gaCerda da fanjaras Cafiqre-
      buli uyurebda. bolomde ar hqonda gadawyvetili rogor dalapara-
      keboda svetas. _ mkacrad, Tu dayvavebiT, Tan imazec fiqrobda, Tu

      rogor gamoepara marias svetas aseTi saqcieli.
        viqtor ivanoviCi fanjaras moSorda, Semotrialda da TavCaqin-
      drul svetas xeli moxvia:
        _ modi, Svilo, mSvidad visaubroT.
        _ vici mama, rac ginda miTxra, damnaSave var, aRar gavacden gakve-
      Tilebs.
        _ maS, Tu ici, isic minda vicode, sad dadixar skolis gareT?

        _ me, mama...
        _ gismen, Svilo, minda vicode, ras akeTeb im dros, roca gakveTi-
      lebs acden?
        _ mama, vseirnob.
        _ marto?
        _ ara _ amxanagTan erTad.
        _ vin aris is amxanagi?
        _ mas ivani hqvia.
        _ ras warmoadgens is, ratom ar giSlis gakveTilebis gacdenas? Seni

      Tanaklaselia?
        _ ara, mama, Cemze ufrosia.
        _ ramdeniT?
        _ aTi wliT, oRond, CemTvis amas araviTari mniSvneloba ara aqvs.
        viqtori yurebs ar ujerebda, rac esmoda. ra unda eqna axla am gogo-
      nasTvis, aRar icoda. samamulo omSiac ki, ase ar dabneula, rogorc
      axla daemarTa.

        _ Sen ivans Tavi unda daanebo, is Seni toli araa. Tu mainc, ase gin-
      da, Sens tolebTan iare, ar dagiSli.
        _ mama, me patara aRara var. or TveSi TxuTmeti wlis gavxdebi...
        _ sveta, gafrTxileb... _ es ukve xmamaRla naTqvami gamouvida viq-
      tors, magram Svilis TvalebSi SiSi mainc ver amoikiTxa. mas TvalebSi
      sicive Casdgomoda da utexad Sehyurebda mamas.
        _ icode, me mas Tavs ar davanebeb!
                                            5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11