Page 7 - Sepiashvili.pmd
P. 7

_ maS, me vici, rasac gavakeTeb!
        _ mama, ar gabedo arafris gakeTeba, Torem...
        _ Torem... ras izam?
        _ davtoveb saxls, Semdeg ki, verasodes mnaxavT!
        _ ici, rasac ambob?

        _ me yvelaferi vTqvi, rasac vfiqrobdi, ivani miyvars, vaRmerTeb,
      ase rom, yvelaferze waval, oRond, masTan viyo. axla ki, gaval, davis-
      veneb.
        viqtori oTaxSi marto darCa, Tavi daexara da fiqrobda, xval ro-
      gor enaxa ivani. WaRara Tmaze xeli gadaisva, wamodga da yavis daleva
      mounda, egebis, Tavis tkivils gaevlo.
        samzareuloSi Sesuls, maria skamze Camomjdari daxvda da cremlebs

      iwmendda. viqtors marias aseT mdgomareobaSi danaxvam guli atkina,
      mivida, Tavze xeli gadausva da daawynara. man ki, gulaCuyebulma, ufro
      umata tirils.
        _ kmara, sayvarelo, dawynardi, yvelaferi kargad iqneba.
        _ viqtor, netav, sad davuSviT Secdoma? rogor SeiZleba, Cveni
      Svili ase iqceodes?
        _ ar vici, ra gipasuxo, erTi ki vici, im vaJbatons xelSi magrad hyavs
      Cagdebuli.
        _ ra gzas davadgeT, axla?

        _ dawynardi maria, xval gavarkvev, vin aris is vaJbatoni!
        qali Cumad wamodga, an ki, raRa hqonda saTqmeli da samzareulodan
      gavida. viqtori yavas svamda, Tan gegmebs awyobda, rogor moeZebna is
      vaJbatoni. mas Tavi isev stkioda, yavamac ar uSvela. bolos saZinebel
      oTaxSi gavida dasasveneblad.
        sveta diliT adre adga, Caicva da oTaxidan gavida. xelSi skolis
      CanTa eWira. mixvda, rom deda umzerda da TviTonve gamoexmaura.

        _ dila mSvidobisa, deda.
        _ dila mSvidobisa, Svilo, dRes adre amdgarxar, sadme geCqareba?
        _ ara, skolaSi minda adre mivide, mama sad aris, sZinavs?
        _ ara Svilo, diliT adre gavida, saqme aqvs.
        _ ase adre ra saqme unda hqondes?
        _ ar vici, Svilo, araferi ar uTqvams.
        mariam ki icoda, sad wavida viqtori, magram ar gaumxila. gogonas
      6
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12