Page 8 - Sepiashvili.pmd
P. 8

Cai dausxa, TviTon samzareulodan gavida. ar undoda saubris gagrZe-
      leba, raTa simarTle ar wamoscdenoda.
        viqtori diliT adre amdgariyo, Caecva da yavas svamda. samzareu-
      loSi maria rom dainaxa, gaukvirda.
        _ megona, kidev geZina.

        _ ra damaZinebda, roca gulSi aseTi dardi maqvs.
        _ nu idardeb, kargi ram movifiqre. saxlidan adre gaval, svetas
      davelodebi, roca saxlidan gamova ukan davedevnebi da gavigeb visTan
      dadis. Semdeg ki, me vici...
        _ viqtor, frTxilad iyavi, saxlidan marTla ar gaiqces.
        kacma cols Sublze akoca, saxlidan gavida, mopirdapire Senobas
      amoefara da Svils dauwyo lodini. male svetac gamovida da Cqari nabi-

      jiT gaemarTa. skolaSi ar unda eCqarebodes, _ gulSi gaivlo viqtorma
      da svetas daedevna.
        viqtors eSinoda, rom is ukan ar Semotrialebuliyo da ar daenaxa,
      magram sveta win ise miiwevda, saerTod arc ainteresebda, ra xdeboda
      mis irgvliv. man Senobebs Cauara, quCa gadaWra da erT-erT saxls mi-
      adga. karze frTxilad daakakuna da daeloda, rodis gamovidoda ivani.
        cota xnis Semdeg, kari gaiRo da gogona Sig Sevida.
        viqtori gaqvavebuli idga. im saxlSi Sesvla kidevac rom moendome-
      bina, mainc ver Sevidoda, fexebiT miwas dahkvroda, sibrazisgan sisx-

      li gahyinvoda. amdeni xani, Tu sufTa haeriT tkbeboda, axla uhaero-
      biT igudeboda.
        ramdeni xani gavida ase, am yofaSi, TviTonac ar icoda.
        dro gadioda, sveta ar Canda, quCaSi xalxi moZraobda. roca viq-
      tors Cauvlidnen, Sexedavdnen da gzas agrZelebdnen. erTma maTgan-
      ma daxmarebac ki SesTavaza, maSin ki mixvda viqtori, iqaurobas unda
      gascloda.

        saxlis kari Ria daxvda, albaT mariam Tu daminaxa, _ gaifiqra gul-
      Si.
        maria, marTlac, eloda. fanjridan dainaxa, rogori mZime nabijebi-
      Tac modioda, amitomac SeSinebulma kari gaaRo da lodini dauwyo,
      rodis Semovidoda Sin.
        man saxlis kari SeaRo. nerviulobisgan saxe gaTeTreboda, fexs
      Zlivs adgamda. am mdgomareobis Semxedvare, mariam SeSfoTebulma
                                            7
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13